Seisundi hindamine

Idee ühendada pärgamentide seisundi hindamine digimisprotsessiga tekkis Ennistuskojas Kanut (alates 2014. aastast SA EVM konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut) aastatel 2010–2012 Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumi 10.–20. sajandist pärit pärgamentürikute digimise projekti käigus. Samu põhimõtteid rakendati ka aastatel 2013–2017 Tallinna Linnarhiivi pärgamentide digimisel. Idee põhines järgmistel asjaoludel.
  1. Tulenevalt projektide logistikast toodi Kanutisse digimise töökohale lühikese aja jooksul üle 5500 pärgamendi, millest suuremal osal ei olnud seni kindla metoodika alusel seisundit määratletud.
  2. Digimise käigus tuli pärgamente igal juhul käsitseda ükshaaval nii digiettevalmistuse hindamiseks kui digimiseks.
Eesti vanima unikaalse käsikirjalise pärgamendipärandi sellisel käsitsemisel oli loogiline jõuda mõtteni korraldada digimise töövoog nii, et oleks võimalik samal ajal digimistoimingutega (ja projekti ajakavas püsides) hinnata visuaalselt ka pärgamentide seisundit ja kahjustusi. Seisundi ja kahjustuste hindamisele eelnes tutvumine Eesti ja teiste riikide praktikaga. Määrava tähtsusega oli digimise kõrge tehniline tase, mis võimaldas pärgamentide üldvaadete digimise kõrval dokumenteerida ka kahjustusi atlase koostamiseks.