Pärgament Tallinna Linnaarhiivi kogudes

Tekst: Tiina Kala

Ürikud ja seadusekogud

Tallinna Linnaarhiivi kogudes leiduvat pärgamenti on aegade jooksul kasutatud väga erinevat laadi tekstide kirjutamiseks. Kindlad eeskirjad selle kohta, millistel juhtumitel pärgamenti kasutada, olid erandlikud. Kirjutusmaterjali valikul lähtuti otstarbekohasusest ja alles seejärel vajadusest esinduslikkuse järele, kuigi tihti olid need kaks omavahel seotud. Kirjutusmaterjalina on Tallinnas või Tallinnale mõeldud dokumentide puhul pärgamenti tarvitatud 13.–19. sajandini. Linnaarhiivi vanim pärgamentdokument, ühtlasi Eesti vanim arhivaal, pärineb aastast 1237 (paavsti legaadi Modena Guillelmuse ürik, millega kinnitati kiriku õigus kinnisvaraannetustele, TLA (Tallinna Linnaarhiiv), f. 230, n. 1-I, s. 2), hiliseim aastast 1870 (Talllinna rae poolt Aleksander von der Pahlenile antud aukodaniku tunnistus, TLA, f. 230, n. 12, s. 4a ).

 

Pärgamenti leidub TLA ürikute (f. 230, n. 1-I),[1] linnade pärgamentkirjade (f. 230, n. 1-II), kutse- ja sünnitunnistuste (f. 230, n. 1-IIIa) ning testamentide kogus (f. 230, n. 1-IIIb). Kui ürikute ning kutse- ja sünnitunnistuste kogu (n. 1-I ja n. 1-IIIa) sisaldab nii paber- kui ka pärgamentarhivaale, siis kahe ülejäänud kogu (n. 1-II ja 1-IIIb) säilikud on eranditult pärgamendil. Üksikuid 15. sajandi pärgamentürikuid leidub ka Mustpeade vennaskonna arhiivis (f. 87, n. 1).

 

Enne trükikunsti kasutuselevõttu oli pärgament eelistatud materjal seadusekogude puhul. Tallinna raearhiivis säilinud viiest Lübecki õiguse koodeksist on neli (f. 230, n. 1, s. Cm 5, 1257; Cm 6, 1282; Cm 10, 1282 (?) – 16. saj. algus; Cm 19, 14. saj. keskpaik) kirjutatud pärgamendile ja alles noorim, 1511. aastal Tallinnas kopeeritud koodeks (Cm 20) paberile. Vanuselt eelviimane, lisaks Lübecki õiguse tekstile ka Taani-aegsete privileegide tõlkeid sisaldav koodeks (Cm 19) võis samuti olla kopeeritud Tallinnas, samas kui ühte 13. sajandi koodeksitest (Cm 10), mis algselt võis olla sisse toodud Lübeckist või Taanist, tehti kohapealseid täiendusi veel 16. sajandi keskel.

Omamoodi seadusekogudena võib käsitleda ka gildide ja tsunftide skraasid (Tallinna magistraadi (f. 230), Suurgildi (f. 191) ja Kanuti gildi (f. 190) arhiivis), millest osa on kirjutatud pärgamendile. Skraad olid kasutusel pika aja jooksul ja neisse on aastakümnete või koguni -sadade jooksul tehtud täiendusi.

Asjaajamisraamatud

Ürikute ja teiste oluliste või esinduslikkust nõudvate üksikdokumentide või -tekstide kõrval kasutati pärgamenti asjaajamisraamatute puhul, eriti siis, kui nende kasutusaeg pidi eeldatavalt kujunema pikaks. 14. sajandist on säilinud ka lühemat aega kasutusel olnud pärgamentseid asjaajamisraamatuid, mille puhul võis materjali valikut mõjutada selle kättesaadavus – paberit tuli keskajal Tallinna importida ning selle hankimise võimalused, rääkimata valmistamise tundmisest, olid pärgamendiga võrreldes ilmselt piiratud. Nii on pärgament kirjutusmaterjaliks vanimale Tallinna kinnisvara- ja pandiraamatule (f. 230, n. 1, s. Aa 1, 1312–1360) ja vanimale rae märkmeteraamatule (f. 230, n. 1, s. Aa 2, 1333(?) – 1375). 14. sajandi teisel poolel – 15. sajandil sai rae asjaajamisraamatutes valdavaks paber. Pärgamenti kasutati enamasti vaid pikaajaliselt peetavate ja suure koormusega raamatute, peamiselt kinnisvararegistrite (f. 230, n. 1, s. Aa 3, 1382–1518; s. Aa 35b, (1450) 1466–1636; s. Aa 35c, 1490–1805; Aa 35d, 1627–1802; s. Aa 35e, 1732–1807), ent lisaks vastupidavusele ka välist väärikust nõudvate köidete puhul, nagu raamat (f. 230, n. 1, s. Aa 109), kuhu ajavahemikus 1543–1827 kopeeriti Tallinna linnale antud privileege (tagasiulatuvalt alates Taani ajast). Mahukate ja suuremõõtmeliste raamatute hind kujunes väga kõrgeks, nad kaalusid palju ning nii hakkas pärgament asjaajamisraamatute valmistamise materjalina järk-järgult taanduma. Üksikjuhtudel võis asjaajamisraamatute hulka sattuda pärgamentköiteid omamoodi taaskasutuse käigus. Nii võttis Tallinna raesekretär Johann Sulstorp 1537. aastal kasutusele varem Tallinna Oleviste kiriku juures tegutsenud Maarja gildi pärgamentse asjaajamisraamatu, mille vennad Hermen ja Hinrik Drost olid gildile 1513. aastal kinkinud. Ilmselt sattus raamat rae käsutusse reformatsiooni ajal katoliku kiriku varade ülevõtmise käigus, gildi sissekannetega lehed eemaldati, puhtaks jäänud osale aga kopeeris Sulstorp ajavahemikus 1458–1515 Lübeckisse saadetud apellatsiooniasjad (f. 230, n. 1, s. Aa 9a).